Сдружение “Комуникации без граници”
ULimited® - UnLIMITED communications

:: Сайт справочник

E-новини
Обучение
Hardware
Linux
Аудио, видео

:: De Jure

Учредяване
Устав

За контакти: webmaster@sdabg.net
Created by ULimited®

Учредяване

ПРОТОКОЛ
от Учредително събрание

Днес, 16.04.2004 г., долуподписаните:

1. Емил Григоров Григоров, лични данни...

2. Мирослав Данов Стефанов, лични данни...

3. Борислав Емилов Ортов, лични данни...

4. Димитър Иванов Янков, лични данни...

5. Димитър Иванов Гонгалов, лични данни...

6. Марина Петрова Костадинова, лични данни...

7. Десислава Иванова Стайкова, лични данни...

се събрахме доброволно с цел откриването на сдружение с нестопанска цел, под наименование “Комуникации без граници”.

Събранието бе открито от г-н Мирослав Стефанов.

Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на Учредителното събрание г-н Емил Григоров Григоров, ЕГН..., учредител на сдружение “Комуникации без граници”

2. За Секретар на Учредителното събрание г-н Мирослав Данов Стефанов, ЕГН..., учредител на сдружение “Комуникации без граници”

3. Преброител на Учредителното събрание г-н Борислав Емилов Ортов, ЕГН..., учредител сдружение “Комуникации без граници”.

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Учредителното събрание г-н Емил Григоров Григоров, ЕГН...

2. Избира за Секретар на Учредителното събрание г-н Мирослав Данов Стефанов, ЕГН...

3. Избира за Преброител на Учредителното събрание г-н Борислав Емилов Ортов, ЕГН...

Учредителното Събрание констатира че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното събрание на сдружение “Комуникации без граници” следва да се проведе по следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел “Комуникации без граници”.

2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

3. Вземане на решение за приемане на устава на сдружението.

4. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел.

5. Вземане на решение за размера на разноските по учредяването на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Учредителното събрание на сдружение “Комуникации без граници” да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел.

2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

3. Вземане на решение за приемане на устава на сдружението.

4. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел.

5. Вземане на решение за размера на разноските по учредяването на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учреждаване то на сдружение с нестопанска цел. Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяването на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управлението, както и предмета на дейност на бъдещето сдружение.

След това Председателят даде думата на желаещите учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуването на единственото постъпило предложение за учреждаване на сдружение “Комуникации без граници”.

Решение №1:

Учреждава се сдружение с нестопанска цел с наименование “Комуникации без граници”, седалище и адрес на управлението: град София, адрес... Гласували ”ЗА” в подкрепа на предложението – 7 броя учредители

“ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за приемане на решение относно целите на сдружението.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според което е необходимо целите на сдружението и средствата за тяхното постигане да не противоречат на българското законодателство и добрите нрави. Учредителите бяха запознати с целите на сдружението, които се изразяват в:

Обучаване на хора в грамотност на английски език.

Обучение на млади хора в начално ниво на офис компютърна грамотност.

Обучаване на хора в по-високо ниво на компютърна грамотност – операционни системи, уеб-дизайн, програмиране, уеб-програмиране.

Комуникации.

Средствата за тяхното постигане се изразяват в:

1. Средства, придобити от стопанска дейност – курсове за обучение, приложни занимания, игри компютърен тип.

2. Средства, придобити ползвайки името на сдружението от трети лица.

3. Спонсорства от страната и чужбина.

Съгласно член 2 от ЗЮЛНЦ присъстващите бяха запознати с предложението за определяне вида дейност, която сдружението ще осъществява.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, задават въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

Учредителното събрание взе следното решение №2:

Приема решение за целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и определената дейност, която сдружението ще осъществява.

Целите на сдружението са:

1. Обучаване на хора в грамотност на английски език.

2. Обучение на млади хора в начално ниво на офис компютърна грамотност.

3. Обучаване на хора в по-високо ниво на компютърна грамотност – операционни системи, уеб-дизайн, програмиране, уеб-програмиране.

4. Комуникации.

Тези цели ще бъдат постигнати със следните средства:

1. Средства, придобити от стопанска дейност – курсове за обучение, приложни занимания, игри компютърен тип.

2. Средства, придобити ползвайки името на сдружението от трети лица.

3. Спонсорства от страната и чужбина.

Определената дейност съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява е:

1. Обучаване на хора в грамотност на английски език.

2. Обучение на млади хора в начално ниво на офис компютърна грамотност.

3. Обучаване на хора в по-високо ниво на компютърна грамотност – операционни системи, уеб-дизайн, програмиране, уеб-програмиране.

4. Комуникации.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение - 7 броя учредители.

Гласували “ПРОТИВ” И “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение - няма.

За приемане на проекторешението е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласува и резултатите от него.

По т.3 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на сдружението “Комуникации без граници”.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото учреждение.

Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органите на дружеството, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, задават въпроси и направят предложение по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на устава на сдружение “Комуникации без граници”.

Учредителното събрание взе следното решение №3

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел “Комуникации без граници”.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение – 7 броя учредители.

Гласували “Против” и Въздържал се” относно предложеното проекторешение няма.

За приемане на проекторешението е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.4 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на управителен съвет на сдружение с нестопанска цел “Комуникации без граници”. Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за членове на Управителния съвет.

След това председателят даде думата на желаещите учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на управителен съвет на сдружение “Комуникации без граници”.

Учредителното събрание взе следното решение №4

Избира Управителен Съвет на сдружение с нестопанска цел “Комуникации без граници” в състав:

1. Емил Григоров Григоров, лични данни...

2. Мирослав Данов Стефанов, лични данни...

3. Борислав Емилов Ортов, лични данни...

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 7 броя учредители.

Гласували “Против” и “Въздържал се” предложеното проекторешение няма.

Учредителното събрание констатира,че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.5 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за вземане на решение за размера на разноските по учредяването на сдружение “Комуникации без граници”.

Учредителното събрание взе следното решение №5

Установява разноските по учредяването на сдружение “Комуникации без граници” в размер на 100 лева.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 7 броя учредители.

Гласували “Против” и “Въздържал се” относно предложеното проекторешение няма.

Учредителното събрание констатира,че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на сдружение “Комуникации без граници” бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Учредителното събраннние на сдружението с нестопанска цел “Комуникации без граници”, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Учредители:
Емил Григоров Григоров
Мирослав Данов Стефанов
Борислав Емилов Ортов
Димитър Иванов Янков
Димитър Иванов Гонгалов
Марина Петрова Костадинова
Десислава Иванова Стайкова